เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Main

ตารางความสัมพันธ์ Core Subject
หน่วย : การสร้างแหล่งโปรตีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2559

สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์และการประกอบการ
สิ่งแวดล้อม
หน้าที่พลเมือง
- เนื้อสัตว์ที่ได้จากโปรตีนปลอดภัยจากสารเคมีการสร้างแหล่งโปรตีนธรรมชาติโดยไม่ใส่สารเคมีและไม่มีสารเร่งให้โตผัก ปลอดภัย การปลูกพืชโดยดูแลด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ไม่อาศัยสารเคมี
- สารอาหารที่ได้จากพืชผักปลอดสารเคมีสารประกอบต่างที่อยู่ในผัก ที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพ เช่น ลูทีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดการเกิดความเสื่อมของจอประสาทตา สารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวด้วยกันที่อยู่ในพืช
- ผลิตพืชผักและอาหารยาต่างๆให้ตรงต่อความต้องการของผู้ซื้อ โดยคำนึงถึงสุขภาพที่ดีเป็นหลักปัจจัยและพฤติกรรมในการเลือกบริโภคสะดวก สบายปัญหาการทางธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการผลิต กาบริโภค การผลิตและการแข่งขันทางการค้าการให้บริการที่ทั่วถึง มีการกระจายสินค้า และโฆษณาการแปรรูป การสร้างรายได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการจัดการการประกอบการบัญชี รายรับ รายจ่าย ต้นทุน กำไร และขาดทุน
- สร้างระบบนิเวศในพื้นบริเวณรอบๆบ้านของตนเองโดยผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์วางแผนในการสร้างแหล่งโปรตีนที่ตามท้องตลาดต้องการและสร้างแบบรักษาทรัพยากรธรรมชาติ - การผลิตอาหารเองเพื่อเป็นอาหารให้ปลาดุกและไก่พันธ์เนื้อได้ทานแบบปลอดภัย
- การผลิตอาหารประเภทวิตามินที่สอดคล้องไปกับวิถีของธรรมชาติ
- ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง เคารพ และอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย
- การจัดการความขัดแย้งและสร้างสันติวิธี มารยาทไทย (การสร้างความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ)
- ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละและรับผิดชอบ ต่อสังคมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
คำถามหลัก (Big Questions) : การสร้างแหล่งโปรตีนที่ปลอดภัยสามารถทำได้อย่างไร?

ภูมิหลังของปัญหา : ปัจจุบันมีการสนับสนุนให้หันมาบริโภคโปรตีน เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการซ่อมแซมอวัยวะ เนื้อเยื่อในร่างกายและร่างกายไม่สามารถปฏิเสธสารอาหารที่สำคัญตัวนี้ได้เลย ด้วยคุณประโยชน์เหล่านี้จะทำให้ผู้บริโภคหันมารับประทานโปรตีนกันมากขึ้น โดยเฉพาะเทศกาลกินเจที่สามารถพบโปรตีนในหลายรูปแบบ ทำให้ด้านเกษตรกร ผู้ผลิต รวมทั้งตลาดการค้าขาย มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อได้อย่างสะดวก แต่ในทางกลับกันในฐานะของผู้บริโภค เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าโปรตีนที่เราบริโภคทุกวันนี้มาจากไหน? มีกระบวนการผลิตอย่างไร? และ จะทำอย่างไรให้ลดความเสี่ยงต่อสารเคมีได้?

            ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างแหล่งโปรตีนบริสุทธิ์ จากพื้นที่บริเวณบ้าน เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการผลิตอาหารประเภทโปรตีนที่สอดคล้องไปกับวิถีของธรรมชาติ